امروز: چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته زراعت با عنوان اثر سطوح مختلف آبیاری و تراکمهای متفاوت بذر بر عملکرد و شاخصهای فیزیولوژیکی رشد گندم دوروم

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته زراعت با عنوان اثر سطوح مختلف آبیاری و تراکمهای متفاوت بذر بر عملکرد و شاخصهای فیزیولوژیکی رشد گندم دوروم دسته: علوم کشاورزی و منابع طبیعی
بازدید: 145 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 769 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 169

این تحقیق به منظور تعیین بهترین و مناسبترین تراکم بوته گیاه گندم دوروم در شرایط آبیاری معمولی و نیز سطوح تنش خشکی در طی فاز رشد زایشی، در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی استان تهران واقع در شهرستان ورامین انجام شد

قیمت فایل فقط 145,000 تومان

خرید

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته زراعت با عنوان

اثر سطوح مختلف آبیاری و تراکمهای متفاوت بذر بر عملکرد و شاخصهای فیزیولوژیکی رشد گندم دوروم

چکیده 
      این تحقیق در سال زراعی 90-1389 به منظور تعیین بهترین و مناسبترین تراکم بوته گیاه گندم دوروم در شرایط آبیاری معمولی و نیز سطوح تنش خشکی در طی فاز رشد زایشی، در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی استان تهران واقع در شهرستان ورامین انجام شد. قالب آماری طرح به صورت اسپلیت پلات در پایه طرح بلوکهای تصادفی در 3 تکرار اجرا گردید. 
عامل اصلی طرح شامل رژیم آبیاری در سه سطح آبیاری نرمال (عرف منطقه)، قطع آبیاری در ابتدای مرحله پر شدن دانه (تنش خفیف) و قطع آبیاری در ابتدای مرحله گلدهی (تنش شدید) و عامل فرعی شامل تراکم کاشت در سه سطح 350 بوته در متر مربع، 450 بوته در متر مربع و 550 بوته در متر مربع بود. نتایج نشان داد که به جز ارتفاع بوته اثر تیمار تنش بر کلیه صفات مورد بررسی معنی دار بود. همچنین اثر تیمار تراکم بوته نیز برای همه صفات مورد بررسی به جز درصد پروتئین و میزان پرولین برگ پرچم معنی دار شد. هر دو تیمار تنش خفیف و شدید موجب کاهش معنی دار عملکرد دانه به ترتیب به میزان 6/8 درصد و 2/16درصد در مقایسه با شاهد شدند. در تیمار تنش خفیف، بیشترین میزان افت اجزای عملکرد دانه مربوط به وزن هزار دانه و تعداد خوشه بارور بود در حالی که برای تیمار تنش شدید علاوه بر این صفات، تعداد روز تا رسیدگی، عملکرد بیولوژیک و دوام سطح سبز برگها به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. درصد و عملکرد پروتئین دانه نیز تحت تأثیر تنش قرار گرفت. 
تنش، سبب افزایش درصد و کاهش عملکرد پروتئین دانه شد. همچنین افزایش معنی دار میزان پرولین برگ در هر دو تیمار تنش مشاهده شد. با افزایش تراکم از 350 به 450 بوته در متر مربع بسیاری از اجزای عملکرد بهبود یافته و سبب افزایش عملکرد دانه در این تیمار شد. بیشترین عملکرد دانه در تراکم 450 بوته در متر مربع و به میزان 7212 کیلوگرم در هکتار بود. افزایش تراکم به 550 بوته در متر مربع افت عملکرد دانه را موجب شد. با این حال کمترین عملکرد دانه از پایین ترین تراکم (350 بوته در متر مربع) حاصل شد. تراکم بوته اثر معنی داری بر درصد پروتئین دانه نداشت اما اثر آن بر عملکرد پروتئین معنی دار بود. میزان پرولین برگ پرچم تحت تاثیر تراکم قرار نگرفت اما هر دو تیمار تنش آبیاری سبب افزایش معنی دار آن شدند. روند تغییرات منحنی شاخص های رشد گندم تحت تأثیر تیمارهای آزمایش قرار گرفت. تنش در طی فاز زایشی سبب ریزش سریعتر برگها و کاهش دوام سطح سبز شده و سبب افزایش شیب افت منحنی شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول شد. تراکم بوته، میزان و زمان به حداکثر رسیدن LAI و CGR را تحت تاثیر قرار داد.
کلمات کلیدی:

گندم دوروم

سطوح مختلف آبیاری

تراکمهای متفاوت بذر

شاخصهای رشد

پروتئین

پرولین

فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول : مقدمه و کلیات 2
مقدمه 3
گندم، منشاء و تاریخچه       5
اهمیت اقتصادی گندم دوروم 8
اختلافات ساختاری و شیمیایی گندم دوروم و نان 8
موارد مصرف گندم دوروم 10
تولید ماکارانی 10

ویژه گیهای تغذیه ای ماکارونی حاصل از گندم دوروم 10

ارزش تغذیه ای ماکارونی سبوس دار 11
گندم دوروم برای تولید نان 13
درصد ترکیبات مغذی در بخشهای مختلف دانه 13
سطح زیر کشت و تولید گندم   14
سطح زیر کشت گندم نان و دوروم در ایران 16
خصوصیات گیاه شناسی گندم 19
انواع گندم 19
الف- گندم بهاره 20
ب- گندم پاییزه 20
اندام شناسی گندم 20
ریشه (Root  ) 21
ساقه ( Stem ) 21
برگ ( Leaf ) 21
گل آذین (Spike) 22
دانه Grain))   22
جنین (Embrio) 23
سبوس (Husk) 23
آندوسپرم (Endosperm) 23
کمیت گلوتن 24
کیفیت گلوتن 24
درصد پروتئین 25
اکولوژی گندم   25
نور 26
رطوبت و خشکی   26

شرایط مناسب برای رشد گندم دوروم 26

تهیه زمین : 27
ضدعفونی بذر: 27
میزان بذر 27
عمق مناسب كاشت 27
میزان كود مصرفی 27
آفات و بیماری های گیاه گندم 27
سن گندم 28
زنگ گندم 29
سیاهک گندم 29
پوسیدگی جوانه و ریشه 29
برداشت محصول 29
تنش و انواع آن 30
تنش خشکی 30
تنش خشکی و سازو کار های تحمل به آن 32
فرار از خشکی 33
اجتناب از خشکی 34
تحمل خشکی 34
صفات مرتبط با تحمل به تنش خشکی در گندم 35
نقش پرولین در تنظیم اسمزی و افزایش توانایی تحمل به خشکی 37
تراکم بذر 39
فصل دوم : بررسی منابع 41
تنش خشکی 42
تراکم کاشت 50
فصل سوم : مواد و روشها 58
قالب آماری طرح 59
آماده سازی زمین و پیاده سازی طرح   59
مشخصات خاك محل آزمایش 61
خصوصیات بذر مورد استفاده     62
عملیات داشت 63
صفات مورد بررسی 64
روشهای اندازه گیری 65
تجزیه آماری داده ها 66
فصل چهارم : نتایج و بحث 67
ارتفاع بوته 69
تعداد خوشه در متر مربع 76
وزن هزار دانه 81
تعداد روز تا رسیدگی 85
عملکرد دانه 91
عملکرد بیولوژیکی 98
شاخص برداشت 103
درصد پروتئین دانه 110
عملکرد پروتئین 113
محتوای پرولین برگ   118
شاخص سطح برگ 122
سرعت رشد محصول 126
سرعت جذب خالص 130
جدول همبستگی بین صفات
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
فهرست منابع 133
134
137
158
چکیده انگلیسی

قیمت فایل فقط 145,000 تومان

خرید

برچسب ها : پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته زراعت با عنوان اثر سطوح مختلف آبیاری و تراکمهای متفاوت بذر بر عملکرد و شاخصهای فیزیولوژیکی رشد گندم دوروم , رشد گندم دوروم , گندم دوروم , تراکم بوته , پروتئین , پرولین , سطوح مختلف آبیاری , تراکمهای متفاوت بذر , دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته زراعت , اثر سطوح مختلف آبیاری و تراکمهای متفاوت بذر بر عملکرد و شاخصهای فیزیولوژیکی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر