توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حسابداری

بررسی کارآیی گزارشگری مالی شهرداریها و ارائه راهکارهای برای بهبود آن

 
 
*آپدیت جدید:
ضمیمه شدن پرسشنامه اختصاصی پایان نامه بصورت رایگان:)
 
 
چکیده : 
این پژوهش در مورد ارزیابی قابلیت گزارشگری مطلوب سامانه اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل است که هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان پاسخ گویی گزارشگری مالی از دیدگاه استفاده کنندگان بود تا میزان رضایت آنان از موجود یک گزارشگری مالی شفاف در شهرداری ها را بیان کند. چون استفاده کنندگان از راه گزارشگری شفاف مالی قادر خواهند بود که از چگونگی ارائه خدمات جمعی و نحوه مصارف منابع آگاه شوند مسئولیت پاسخگوئی دولتها را ملزم می کند برای مواردی نظیر تهیه منابع مالی ، افزایش منابع مالی ، هدفهای که این منابع مالی برای تحقق آنها مصرف می شود دلایل منطقی ارائه نمایند.
 
این پژوهش با توجه به هدف آن با طرح فرضیه هایی که پژوهشگر به شرح زیر مطرح نمود: 1-سامانه تامین اعتباردر شهرداری های استان اردبیل فاقد توانایی کنترل هزینه های برنامه ، طرحها و پروژه های مصوب سالانه رادارامی باشد.2- سامانه حسابداری دولتی مورداستفاده درگزارشگری مالی شهرداری های استان اردبیل فاقد توانایی گزارش دهی صورت های مالی به نحو مطلوب است.3- سامانه خزانه داری شهرداری های استان اردبیل فاقد قابلیت لازم مورد انتظار یک سامانه دریافت و پرداخت مطلوب وجوه است. برای همین   شهرداری ها استان اردبیل را که شامل 17 حوزه شهرداری می باشد مورد مطالعه قرار گرفت البته در این پژوهش از انجائیکه  بخش مالی شهرداری ها مدنظر بود به همین خاطر برای شخص کردن حجم نمونه از نمونه گیری خوشه ای (طبقه بندی شده)استفاده شد برای آزمون فرضیات اطلاعات لازم از راه پرسشنامه و با استفاده از نرم افزار SPSS برای آزمون فرضیات استفاده ودرنهایت هرسه فرضیه مورد آزمون تایید شد. در این پژوهش شخص شدکه شهرداری های استان اردبیل قادر به کنترل،گزارش دهی،سامانه دریافت وپرداخت مطلوب برخوردار نبود. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

گزارشگری مالی

کارآیی گزارشگری مالی شهرداری

راهکارهایی برای بهبود سیستم گزارشگری مالی

 
 
مقدمه
دولت و واحدهای تابعه، شهرداریها و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی، از جمله سازمان‌های بزرگ بخش عمومی ایران محسوب می شوند. بنابراین، با ارائه تحلیلی در مورد گزارشگری مالی این قبیل سازمانها می توان سیمای وضعیت گزارشگری مالی بخش عمومی را یكی از ابزارهای اصلی ایفای مسئولیت پاسخگویی مقامات برگزیده و منصوب سازمانهای بزرگ بخش عمومی است برای دست یابی و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی، شرایط لازم را فراهم كرد. با افزایش سطح مطالبات شهروندان دایر بر حق دانستن حقایق و پاسخ خواهی، دولتمردان و سیاستمداران كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را بر آن داشت تا نظام گزارشگری مالی نوینی را كه مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی مجهز نمایند.
 
 چون در جوامعی كه دولتها بر اساس رای مستقیم مردم برگزیده می شوندتوان ناشی از اراده مردم است مسئولیت پاسخگویی عمومی دولت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است . ولی گفته می شود که توجه ناكافی بر منابع مالی واقتصادی عمومی مقامات برگزیده شده و منصوب سازمانهای بزرگ بخش عمومی ایران ورشد ناچیز یا افت سطح مطالبات شهروندی در مورد حق دانستن حقایق و نظارت مردم‌سالار،از جمله دلایلی است كه نظام گزارشگری مالی بخش عمومی ایران را با نارسایی های در خورملاحظه‌ای روبروساخته است. (باباجانی،حعفر،1378،ص 1و2)
 
در این میان، دگرگون سازی شهرداریهای كشور در برای افزایش هرچه بیشتر امور مشاركت‌پذیر مردمی و تلاش در ایجاد خودكفایی شهرداری‌ها از راههای ارائه خدمات و دریافت عوارض بابت خدمات انجام شده، اعمال مدیریت صحیح و تصمیمات مناسب و بهنگام شهرداران را ایجاب می‌نماید، اجرای سیاست دولتی مبنی بر خودكفایی شهرداری‌های كشور امكان‌پذیر نخواهد بود مگر با تجزیه و تحلیل صورتهای مالی كه بر مبنای بودجه عملیاتی، شهرداری در واحد مالی تهیه و تنظیم شده باشد، تحلیل و تفسیر این صورتهای مالی به مسئولین و شهرداران این امكان را خواهد داد تا نسبت به حذف درآمدهای پرهزینه و زائد و ایجاد درآمدهای سهل الوصول اقدام نمایند . و همچنین عوامل ایجاد كننده را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند در این پژوهش پژوهشگر تلاش می كند تا ارزیابی دقیقی از وضعیت گزارشگری مالی شهرداری های استان اردبیل انجام داده و در صورت امكان پیشنهادهائی عملی و مناسب برای ارتقاء وضعیت گزارشگری این سازمان ارائه نماید .
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
ـ چكیده  1
فصل اول : كلیات پژوهش
1ـ1ـ دیباچه  3
1ـ2ـ بیان مسئله وانگیزه برگزیدن موضوع پژوهش 4
1ـ3ـ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 5
1ـ4ـ اهداف پژوهش  6
1ـ5ـ فرضیه های پژوهش 7
1ـ6ـ روش پزوهش  7
1ـ7ـروش جمع آوری اطلاعات .8
1ـ8ـ قلمرو پژوهش .8
1ـ9ـ متغیر های پژوهش .10
1ـ10ـ محدودیت های پژوهش 10
1ـ11ـ تعریف واژگان واصطلاحات كلیدی 10
1ـ12ـ ساختار پژوهش  13
 
فصل دوم : چارچوب نظری و پیشینه پژوهش 

گفتار اول : مفاهیم حسابداری و گزارشگری مالی و دولتی 

2ـ1ـ1ـ دیباچه 15

2ـ1ـ2ـ تعریف حسابداری و حسابداری دولتی 17

2ـ1ـ3ـ تعریف گزارشگری مالی 19

2ـ1ـ4ـ اهداف گزارشگری مالی 19

2ـ1ـ5ـ گزارشگری مالی در ایران  21

2ـ1ـ6ـ گزارشگری مالی در عصر تجارت الكترونیك 23

2ـ1ـ7ـ استفاده كنندگان از گزارشگری مالی 24

2ـ1ـ8ـ امكان ارتقا گزارشگری مالی در ایران  25

2ـ1ـ9ـ تحولات اساسی در گزارشگری  27
2ـ1ـ10ـ واحد گزارشگری مالی  29
2ـ1ـ11ـ جایگاه تئوری وجوه مستقل  30
2ـ1ـ12ـ جریان اطلاعاتی گزارشگری مالی 31
2ـ1ـ13ـ محدودیت های گزارشگری مالی .32
2ـ1ـ14ـ گزارشگری مالی دولتی 34
2ـ1ـ15ـ اهداف گزارشگری مالی دولتی 36
2ـ1ـ16ـ مفهوم مسئولیت پاسخگویی 36

2ـ1ـ17ـ اصول حسابداری و گزارشگری مالی دولتی  39

2ـ1ـ18ـ مبانی حسابداری دولتی  39
2ـ1ـ19ـ مبانی تعهدی در حسابداری دولتی  39

2ـ1ـ20ـسامانه حسابداری حساب مستقل 41

2ـ1ـ21ـ انواع حسابهای مستقل 42

2ـ1ـ22ـ ارزیابی عملكردسامانه گزارشگری مالی و ارتباط آن با مدیریت دولتی 44

گفتار دوم : شهرداری ها و گزارشگری مالی شهرداری ها 

2ـ2ـ1ـ شهرداری ها بحث نظری 46
2ـ2ـ2ـ پیشینه ، رشد و تحول شهرداری در ایران .48
2ـ2ـ3ـ مسائل مربوط به گزارشگری مالی مطلوب در شهرداری های و ارتباط آن با سامانه مالی. 51
2ـ2ـ4ـ استفاده كنندگان گزارش های مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها 52
2ـ2ـ5ـ خصوصیات ، محسنات و كاربرد حسابداری شهرداری ها 54
2ـ2ـ6ـ اصول و موازین حسابداری شهرداری 56
2ـ2ـ7ـ اصول حسابداری در شهرداری ها و مفهوم بودجه .59
2ـ2ـ8ـ خلاصه دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شهرداری ها  66
2ـ2ـ9ـ حسابداری بودجه  .68
گفتار سوم : پیشینه پژوهش 
2ـ3ـ1ـ موانع اجرای حسابرسی صورتهای مالی موسسات غیر انتفایی (شهرداری‌های 
استان كردستان و آذربایجانغربی 69
2ـ3ـ2ـ ارزیابی میزان پاسخگویی نظام مالی دولت جمهوری اسلامی ایران 70
2ـ3ـ3ـ بررسی موانع توسعه حسابداری دولتی و اثرات آن بر گزارشگری مالی دولتی71
2ـ3ـ4ـ گزارش ارزیابی مدیریت از كنترل داخلی و بررسی فایده مندی برون سازمانی 
آن در ایران .72
 
فصل سوم : روش شناسی پژوهش 
3ـ1ـ دیباچه  75
3ـ2ـ جامعه آماری  .75
3ـ3ـ تعیین حجم نمونه .77
3ـ4ـ متغیرهای پژوهش 80
3ـ5ـ فرضیه های پژوهش با تعداد پرسشها در هر فرضیه 80
3ـ6ـ روش پژوهش 81
3ـ7ـ روش گردآوری اطلاعات 83
3ـ8 ـ ابزار اندازه گیری اطلاعات 84
3ـ9ـ روایی و پایایی ابزار پژوهش 84
3ـ9ـ1ـ روایی پرسشنامه 84
3ـ9ـ2ـ پایایی ابزار پژوهش 86
3ـ10ـ آماره آزمون 87
 
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4ـ1ـ دیباچه90
4ـ2ـ توصیف نمونه آماری.91
4ـ2ـ1ـ جنسیت 92
4ـ2ـ2ـ میزان تحصیلات   93
4ـ2ـ3ـ رشته تحصیلی 93
4ـ2ـ4ـ سابقه خدمت 94
4ـ2ـ5ـ سمت سازمانی . .94
4ـ3ـ آزمون فرضیه  95
4ـ3ـ1ـ آزمون فرضیه اول 95
4ـ3ـ2ـ آزمون فرضیه دوم . .98
4ـ3ـ3ـ آزمون فرضیه سوم .101
4ـ4ـ فرضیه اصلی  104
4ـ5ـ نتیجه گیری .106
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش
5ـ1ـ دیباچه .108
5ـ2ـ نتیجه گیری .109
5ـ3ـ پیشنهادها .111
5ـ3ـ1ـ پیشنهادها مبتنی بر یافته های پژوهش .111
5ـ3ـ2ـ پیشنهادها برای پژوهش های بعدی .113
منابع
منابع 114