دانلود پرسشنامه پایان نامه  رشته مدیریت

پرسشنامه شناسایی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک

 
 
 
 
*** این پرسشنامه بر گرفته شده از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد می باشد  و روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است.
 
 دارای 16 سوال است 
 
 
 
 
مقیاس طیف لیکرت (کاملا موافقم              موافقم              نظری ندارم              مخالفم              کاملا مخالفم)
 

 

 

 

دانشگاه 

واحد اراک

دانشکده مدیریت گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: بازاریابی

 

عنوان:

شناسایی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک

 

استاد راهنما:

دکتر پیمان غفاری آشتیانی

 

استاد مشاور:

دکتر محمد صادق حری

 

نگارش:

علی ایرانمنش